Regionaal Windpark Grenslijn Drenthe geeft een mooier landschap dan alleen Drentse Monden

Windpark-Grenslijn-Drenthe-2Een windmolenpark, dat zie ik niet zo zitten, maar onderstaande manier van het plaatsen van windmolens kan het landschap in alle gevallen tot kunstwerk verheffen.

Wanneer mensen in hun inspraak schrijven dat ze een lijnvorming windpark willen en dat ze per gezin een stukje van het windpark willen zou inspraak nog enige effectieve  invloed kunnen hebben.
bron:  http://www.duurzamebrabanders.nl

Enkele boeren in de gemeente Borger Odoorn hebben een windpark project gestart, Drentse Monden. In een strook langs de grens met de provincie Groningen moet een groot windpark komen . Maar door de hoge ambitie en de beperkte ruimte gaat dat er niet mooi uit zien. Het is daarom beter het windpark te verdelen over de 4 gemeentes langs de noord oost grens van de provincie Drenthe, Windpark Grenslijn Drenthe.

De boeren rekenen op de Rijks Coördinatie regeling omdat het totale windpark groter is dan 100 MW. Hierbij gaat het rijk de ruimtelijke plannen door de procedures begeleiden. Uiteindelijk kan het rijk gemeente en provincie passeren. Toch kunnen de inwoners van de gemeente, de raad en de provincie nog wel degelijk een rol spelen en een beetje grip houden op hun eigen landschap.

Dan moeten ze zelf een windpark ontwerp maken, en daarmee zelf bepalen waar zij zelf windmolens in het gebied willen. Het rijk zal dat graag volgen als dat ontwerp meer draagvlak heeft dan het plan van de boeren.

Rijksbelang 6000 MW in 2020
Het belang van het rijk is dat er in 2020 6000 MW windpark gebouwd is. Dat moet omdat ze dat hebben toegezegd aan de EU. De hele EU wordt duurzamer en Nederland hobbelt beschamend achterop. Nederlanders vinden met minstens 70% windenergie de beste vorm van duurzame energie.
Maar windparken zijn ook een kans voor de inwoners, een gezin dat 3 tot 5000 EUR investeert in het gemeenschappelijke windpark, wekt zijn eigen duurzame stroom op. Die stroom kost verder niets, er zijn alleen kosten voor dienstverlening en belasting.
Bovendien krijgen deelnemers meer grip op het proces. Maar dan moeten ze het spel wel meespelen. Dat kan door zelf een betere windpark ontwerp te maken.  De gemeentes in het gebied hadden dat al eerder kunnen doen, dan hadden de boeren meteen een kavel in dat plan kunnen krijgen. Nu komen ze zelf met een plan, en dat is zo groot, dat dat een beetje vol landschap op zou kunnen leveren.
Het rijk had natuurlijk ook zelf een mooi landschap met windmolens kunnen ontwerpen, maar dat interesseert haar kennelijk niet zo veel.

Grondeigenaren en windrechten
Wat moeten de boeren nu wiens grond niet benut kan worden als het windpark mooier wordt ontworpen?
De getoonde lijn is slechts een voorbeeld, Het belangrijkste is dat het windpark een enkele lijn is, en geen verzameling korte lijnen, die her en der in het landschap staan.
De boeren met hun grond willen meedoen krijgen een soort windrecht. Het recht om aandeelhouder te worden in het windpark.
De grond van alle boeren die mee willen doen, vormt het zoekgebied voor de lijn. In de stukken grond van al de deelnemende boeren wordt een lijn ontworpen. Doordat het windpark een lijn moet worden, (mooiste landschap) zullen niet alle boeren een of meer windmolens op hun land krijgen. De boeren die wel mee willen doen en geen stukje windpark op hun grond hebben, krijgen een windrecht, het recht om aandeelhouder te worden in het windpark.
Burgers zonder landbouwgrond krijgen het recht om aandeelhouder te worden voor een klein stukje, waarmee ze voor het eigen gezin en de elektrische auto duurzame stroom op te wekken.

Boeren krijgen dan windrechten  in verhouding met de grond die ze ter beschikking kunnen stellen. Burgers alleen voor zichzelf. De burgers die in het gebied wonen krijgen daarbij natuurlijk voorrang.

Op het Windparken Wiki kan worden ingezoomd op het  ontwerp van het plaatje Windpark Grenslijn Drenthe

Windmolenpark funest voor LOFAR

lofar-centrumkaartDWINGELOO – ‘Een groot windmolenpark in de Veenkoloniën is funest voor de radiotelescoop Lofar.’ dat zegt Peter Bennema van Astron, initiatiefnemer van Lofar.

Twee particuliere stichtingen, Duurzame Energieproductie Exloërmond en Raedthuys Windenenergie willen op één kilometer afstand van de telescoop zeventig windmolens neerzetten.

“Ze geven een elektromagnetisch signaal afgeven en dat stoort op de ontvangst. De dynamo zorgt voor storing als we signalen uit de ruimte willen opvangen,” zegt Bennema. “We zouden graag willen dat de windmolens verder van het Lofar -project gezet worden.” Hij pleit ervoor de windmolens op een afstand van vier tot zes kilometer van radiotelescoop Lofar te bouwen.

De provincie Drenthe wil de bouw van windmolens bij de LOFAR-radiotelescoop in Exloo tegenhouden. Als het windmolenpark er komt zijn, volgens gedeputeerde Anneke Haarsma, de miljoenen die in de telescoop zijn gestoken kapitaalvernietiging.

Windmolens in de Monden, ja of nee?

Er gaan veel spookverhalen de ronde over de windmolens die men wil plaatsen in de veenkoloniën. Zo zouden de windmolens al op de begraafplaats in Drouwenerveen komen te staan.

De minimale afstand vanwege slagschaduw is 12 keer de rotordiameter (handboek Risicozonering Windturbines), dat is voor de windmolens in dit geval 12*130=1560 meter. Dit is de afstand van het laatste huis op de verbindingsweg (dus net voor de begraafplaats) tot de uitspanning De Gulle Boergondier(vroeger De Tolplaats).
Windturbines moeten op een bepaalde minimale afstand van elkaar staan. De beste afstand is vijf keer de diameter van de rotor. Dat is dus 130*5= 650 meter. Een kleinere onderlinge afstand heeft tot gevolg dat de turbines niet optimaal profiteren van de wind. Het rendement daalt daardoor. Bovendien is het rendement van enkele grote windturbines groter dan een grote hoeveelheid kleine turbines.
Hieronder zijn cirkels van 1,5 km getrokken om woonhuizen. De onderste helft van de cirkel zou vervallen, omdat daar de zon vandaan komt. Je kunt zien dat er maar een paar plekken zijn waar windmolens kunnen staan. Voor de onderlinge afstand komt dat neer op ongeveer de straal van de cirkel.

Het aantal molens dat daadwerkelijk geplaatst kan worden komt bij lange na niet aan de 70. Misschien de helft!
In onderstaand plaatje zou je ook de de kans op vallende wieken uit overheersende windrichtingen kunnen teken. Dan komen er  ellipsen bij  met kansen op vallende wieken. Maar dan toch blijft het lastig om het gewenste aantal molens kwijt te raken!

Op deze pagina wat informatie over dit onderwerp.

WINDPARK DE DRENTSE MONDEN

Nieuwe energie voor Drenthe
De Stichting Duurzame Energieproductie Exloërmond (SDEE) en Raedthuys Windenergie maken momenteel werk van de realisatie van een windenergiepark in de gemeente Borger-Odoorn. Wellicht had u hierover al iets vernomen. De samenwerking vertegenwoordigt meer dan 120 lokaal gevestigde agrariërs. Maar het park biedt kansen voor iedereen in het gebied, het geeft nieuwe energie. Omwonenden en ondernemers willen wij daarom uitnodigen te participeren in het project. Dat kan op allerlei manieren. We gaan graag met u om tafel.
Zie http://www.dedrentsemonden.com/

Algemene randvoorwaarden en uitgangspunten
Dit windpark zal aan de algemene randvoorwaarden moeten voldoen die gelden voor alle windparken. Er is onderscheid te maken tussen harde normen waar te allen tijde aan voldaan dient te worden, zoals bijvoorbeeld voor slagschaduw, en richtlijnen waarvan eventueel afgeweken kan worden, zoals bij een aantal veiligheidsafstanden uit het handboek Risicozonering Windturbines het geval is.

Hier worden enkele algemene voorwaarden beschreven:

 • Het handboek Risicozonering Windturbines (SenterNovem, 2005) geeft de (methode voor het berekenen van de) minimale afstanden tot (bedrijfs)woningen en gevoelige objecten. De windturbines zullen worden bekeken op afstanden die worden bepaald op basis van het handboek. Zie risicozonering windturbines
 • De windparken zullen tevens moeten voldoen aan de (nieuwe) geluidsnorm, Lden47, opgenomen in Wijziging milieuregels windturbines (sinds 1 januari 2011 in werking).
  Zie: http://www.geluidnieuws.nl/2011/juli2011/wind.html
 • De beleidsregel voor het plaatsen van windturbines in, op of over Rijkswaterstaatswerken, van het ministerie van I&M bepaalt de minimale afstand tot wegen en vaarwegen.
 • Voor plaatsing van windturbines in de nabijheid van een buisleiding dient toestemming verkregen te worden van de eigenaar. Door het plangebied van Windpark De Drentse Monden loopt een hogedruk aardgasleiding, eigendom van Gasunie. Hiervoor zal een risicoanalyse uitgevoerd worden.
  ZIe: http://www.windenergie.nl/64/onderwerpen/milieu-en-omgeving/risicozonering
 • Door Defensie, Inspectie Verkeer en Waterstaat en Luchtverkeersleiding Nederland worden beperkingen gesteld aan de plaatsing van windturbines, vanwege de veiligheid van de luchtvaart. Het betreft “funnels” bij (militaire) luchtvaartterreinen, laagvliegroutes, laagvlieggebieden en luchtvaartbeveiligingszones (LVB-zones).
  Zie http://www.windenergie.nl/147/onderwerpen/milieu-en-omgeving/vliegveiligheid
 • Andere algemene voorwaarden voor windparken hebben betrekking op de afstand tot hoogspanningsleidingen en spoorwegen. In het MER zal aansluiting worden gezocht op het Handboek Risicozonering Windturbines (SenterNovem, 2005).  Zie http://www.windenergie.nl/site/file.php?file=81

Conceptnotitie Reikwijdte en Detail
Belangrijkste doel van deze concept notitie reikwijdte en detail – „concept‟ omdat definitief vaststellen door het bevoegd gezag pas gebeurt na de inspraakperiode – is het vaststellen van reikwijdte en detailniveau van het op te stellen gecombineerde MER. Daarnaast beoogt de concept notitie reikwijdte en detail tevens alle betrokkenen en geïnteresseerde partijen te informeren over de achtergrond en de aard van de voorgenomen activiteiten. Het gaat daarbij om de bestuursorganen, zoals de gemeente Borger-Odoorn, omliggende gemeenten en de provincie Drenthe, maar ook om burgers, milieuorganisaties en andere belanghebbenden. De concept notitie reikwijdte en detail zal ter inzage worden gelegd, waarbij een ieder in de gelegenheid wordt gesteld zienswijzen kenbaar te maken. De concept notitie reikwijdte en detail wordt ook voorgelegd aan alle adviseurs en bestuursorganen die op grond van de wet geraadpleegd moeten worden over reikwijdte en detailniveau van het MER. Het raadplegen van de Commissie m.e.r. is in deze fase niet verplicht, maar er wordt toch voor gekozen om de Commissie m.e.r. een advies te laten uitbrengen. Bij het opstellen van het MER zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de ingediende zienswijzen, de reacties van betrokken bestuursorganen en het advies van de Commissie m.e.r.

Concept Notitie Reikwijdte en Detail Windpark De Drentse Monden

Naar een evenwichtige opwekking van duurzame elektriciteit.
Henk Bulder scheef een opstel over hoe het ook anders kan dan megawindmolens plaatsen.
Zie pdf: evenwichtige-opwekking-duurzame-elektriciteit

Platform Storm Over Windmolens in de Monden
Hier vind je veel informatie over de tegenstrijding berichtgeving en de manipulatie door belanghebbenden van informatie.
http://www.platformstorm.nl

Groot krantenartikel over Windmolens in de Monden

http://www.platformstorm.nl/downloads/wiwu_bijlage.pdf

Vereniging Tegenwind Hunzedal
VÓÓR BEHOUD VAN DE NATUUR, DE VOORZIENINGEN, DE RUST EN DE RUIMTE en daarom TEGEN WINDMOLENS IN DIT GEBIED
http://www.tegenwindhunzedal.nl/

Het platform “Tegenwind N33″
Dit platform bestaat uit vertegenwoordigers van de dorpsadviesraden van Meeden en Muntendam en betrokken inwoners van Muntendam, Meeden, Veendam, Wildervank, Ommelanderwijk en Zuidwending.

http://www.tegenwindn33.nl/

Overige links:

http://www.duurzameenergie.org

http://nl.wikipedia.org/wiki/Windenergie

http://energieprovincie.nl

Sinds 2002