Windmolens in de Monden, ja of nee?

Er gaan veel spookverhalen de ronde over de windmolens die men wil plaatsen in de veenkoloniën. Zo zouden de windmolens al op de begraafplaats in Drouwenerveen komen te staan.

De minimale afstand vanwege slagschaduw is 12 keer de rotordiameter (handboek Risicozonering Windturbines), dat is voor de windmolens in dit geval 12*130=1560 meter. Dit is de afstand van het laatste huis op de verbindingsweg (dus net voor de begraafplaats) tot de uitspanning De Gulle Boergondier(vroeger De Tolplaats).
Windturbines moeten op een bepaalde minimale afstand van elkaar staan. De beste afstand is vijf keer de diameter van de rotor. Dat is dus 130*5= 650 meter. Een kleinere onderlinge afstand heeft tot gevolg dat de turbines niet optimaal profiteren van de wind. Het rendement daalt daardoor. Bovendien is het rendement van enkele grote windturbines groter dan een grote hoeveelheid kleine turbines.
Hieronder zijn cirkels van 1,5 km getrokken om woonhuizen. De onderste helft van de cirkel zou vervallen, omdat daar de zon vandaan komt. Je kunt zien dat er maar een paar plekken zijn waar windmolens kunnen staan. Voor de onderlinge afstand komt dat neer op ongeveer de straal van de cirkel.

Het aantal molens dat daadwerkelijk geplaatst kan worden komt bij lange na niet aan de 70. Misschien de helft!
In onderstaand plaatje zou je ook de de kans op vallende wieken uit overheersende windrichtingen kunnen teken. Dan komen er  ellipsen bij  met kansen op vallende wieken. Maar dan toch blijft het lastig om het gewenste aantal molens kwijt te raken!

Op deze pagina wat informatie over dit onderwerp.

WINDPARK DE DRENTSE MONDEN

Nieuwe energie voor Drenthe
De Stichting Duurzame Energieproductie Exloërmond (SDEE) en Raedthuys Windenergie maken momenteel werk van de realisatie van een windenergiepark in de gemeente Borger-Odoorn. Wellicht had u hierover al iets vernomen. De samenwerking vertegenwoordigt meer dan 120 lokaal gevestigde agrariërs. Maar het park biedt kansen voor iedereen in het gebied, het geeft nieuwe energie. Omwonenden en ondernemers willen wij daarom uitnodigen te participeren in het project. Dat kan op allerlei manieren. We gaan graag met u om tafel.
Zie http://www.dedrentsemonden.com/

Algemene randvoorwaarden en uitgangspunten
Dit windpark zal aan de algemene randvoorwaarden moeten voldoen die gelden voor alle windparken. Er is onderscheid te maken tussen harde normen waar te allen tijde aan voldaan dient te worden, zoals bijvoorbeeld voor slagschaduw, en richtlijnen waarvan eventueel afgeweken kan worden, zoals bij een aantal veiligheidsafstanden uit het handboek Risicozonering Windturbines het geval is.

Hier worden enkele algemene voorwaarden beschreven:

 • Het handboek Risicozonering Windturbines (SenterNovem, 2005) geeft de (methode voor het berekenen van de) minimale afstanden tot (bedrijfs)woningen en gevoelige objecten. De windturbines zullen worden bekeken op afstanden die worden bepaald op basis van het handboek. Zie risicozonering windturbines
 • De windparken zullen tevens moeten voldoen aan de (nieuwe) geluidsnorm, Lden47, opgenomen in Wijziging milieuregels windturbines (sinds 1 januari 2011 in werking).
  Zie: http://www.geluidnieuws.nl/2011/juli2011/wind.html
 • De beleidsregel voor het plaatsen van windturbines in, op of over Rijkswaterstaatswerken, van het ministerie van I&M bepaalt de minimale afstand tot wegen en vaarwegen.
 • Voor plaatsing van windturbines in de nabijheid van een buisleiding dient toestemming verkregen te worden van de eigenaar. Door het plangebied van Windpark De Drentse Monden loopt een hogedruk aardgasleiding, eigendom van Gasunie. Hiervoor zal een risicoanalyse uitgevoerd worden.
  ZIe: http://www.windenergie.nl/64/onderwerpen/milieu-en-omgeving/risicozonering
 • Door Defensie, Inspectie Verkeer en Waterstaat en Luchtverkeersleiding Nederland worden beperkingen gesteld aan de plaatsing van windturbines, vanwege de veiligheid van de luchtvaart. Het betreft “funnels” bij (militaire) luchtvaartterreinen, laagvliegroutes, laagvlieggebieden en luchtvaartbeveiligingszones (LVB-zones).
  Zie http://www.windenergie.nl/147/onderwerpen/milieu-en-omgeving/vliegveiligheid
 • Andere algemene voorwaarden voor windparken hebben betrekking op de afstand tot hoogspanningsleidingen en spoorwegen. In het MER zal aansluiting worden gezocht op het Handboek Risicozonering Windturbines (SenterNovem, 2005).  Zie http://www.windenergie.nl/site/file.php?file=81

Conceptnotitie Reikwijdte en Detail
Belangrijkste doel van deze concept notitie reikwijdte en detail – „concept‟ omdat definitief vaststellen door het bevoegd gezag pas gebeurt na de inspraakperiode – is het vaststellen van reikwijdte en detailniveau van het op te stellen gecombineerde MER. Daarnaast beoogt de concept notitie reikwijdte en detail tevens alle betrokkenen en geïnteresseerde partijen te informeren over de achtergrond en de aard van de voorgenomen activiteiten. Het gaat daarbij om de bestuursorganen, zoals de gemeente Borger-Odoorn, omliggende gemeenten en de provincie Drenthe, maar ook om burgers, milieuorganisaties en andere belanghebbenden. De concept notitie reikwijdte en detail zal ter inzage worden gelegd, waarbij een ieder in de gelegenheid wordt gesteld zienswijzen kenbaar te maken. De concept notitie reikwijdte en detail wordt ook voorgelegd aan alle adviseurs en bestuursorganen die op grond van de wet geraadpleegd moeten worden over reikwijdte en detailniveau van het MER. Het raadplegen van de Commissie m.e.r. is in deze fase niet verplicht, maar er wordt toch voor gekozen om de Commissie m.e.r. een advies te laten uitbrengen. Bij het opstellen van het MER zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de ingediende zienswijzen, de reacties van betrokken bestuursorganen en het advies van de Commissie m.e.r.

Concept Notitie Reikwijdte en Detail Windpark De Drentse Monden

Naar een evenwichtige opwekking van duurzame elektriciteit.
Henk Bulder scheef een opstel over hoe het ook anders kan dan megawindmolens plaatsen.
Zie pdf: evenwichtige-opwekking-duurzame-elektriciteit

Platform Storm Over Windmolens in de Monden
Hier vind je veel informatie over de tegenstrijding berichtgeving en de manipulatie door belanghebbenden van informatie.
http://www.platformstorm.nl

Groot krantenartikel over Windmolens in de Monden

http://www.platformstorm.nl/downloads/wiwu_bijlage.pdf

Vereniging Tegenwind Hunzedal
VÓÓR BEHOUD VAN DE NATUUR, DE VOORZIENINGEN, DE RUST EN DE RUIMTE en daarom TEGEN WINDMOLENS IN DIT GEBIED
http://www.tegenwindhunzedal.nl/

Het platform “Tegenwind N33″
Dit platform bestaat uit vertegenwoordigers van de dorpsadviesraden van Meeden en Muntendam en betrokken inwoners van Muntendam, Meeden, Veendam, Wildervank, Ommelanderwijk en Zuidwending.

http://www.tegenwindn33.nl/

Overige links:

http://www.duurzameenergie.org

http://nl.wikipedia.org/wiki/Windenergie

http://energieprovincie.nl

Sinds 2002