Categorie archieven: verenigingen

Nieuwsbulletin Belangenvereniging Drouwenerveen #1 maart 2023

Dorpsbudget.

Sinds 2020 hebben de belangenverenigingen in de Gemeente Borger-Odoorn een jaarlijkse financiële bijdrage voor het verbeteren en in standhouden van de leefbaarheid in het werk/woongebied en het versterken van de zelfredzaamheid en saamhorigheid.

Het bedrag bestaat jaarlijks uit een vast bedrag en een bedrag per inwoner van het dorp. Inwoners en verenigingen kunnen ideeën melden bij Belangenvereniging Drouwenerveen.
Het idee moet draagvlak hebben bij de bewoners. De belangenvereniging dient jaarlijks verantwoording af te leggen aan de bewoners en aan het college van B&W. Wij vragen daarom de bewoners en verenigingen na te denken over ideeën. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur. info@drouwenerveen.online

Nieuwjaarsreceptie

Voor het eerst in haar bestaan heeft de belangenvereniging een nieuwjaarsreceptie georganiseerd voor de inwoners van Drouwenerveen en haar leden buiten Drouwenerveen. Op 22 januari jl. was het dan zover, de zaal van Het Vertier was open vanaf 15.00 uur, voor 16.00 uur waren er al meer dan 50 bezoekers, jong en oud waren vertegenwoordigd, de jongste was nog geen jaar terwijl de oudste bezoeker al bijna 90 is. Het was een succes, van de bezoekers kregen wij complimenten voor een samenkomst als deze middag. Het bood de bezoekers de mogelijkheid om elkaar op een ongedwongen wijze nader te Ieren kennen. Om 17.00 uur was er dan officieel het einde. Velen bleven nog even napraten en namen nog een heerlijke snack of een patatje. Uiteindelijk is deze middag bezocht door 66 inwoners/leden. Met tevredenheid kijken we terug op deze dag en besloot het bestuur dit te herhalen voor 2024.

Plannen

Het bestuur van onze belangenvereniging heeft het idee om ergens op een zaterdag (13 of 20) in mei een grote schoonmaak dag te organiseren. Dat wil zeggen dat wij met de kinderen van het dorp onder begeleiding van ouders of (oud)inwoners van Drouwenerveen de verbindingswegen naar ons dorp en dorpswegen willen ontdoen van al het vuil wat er ligt. Dit betekent dat wij al het vuil (blikjes, petflessen, doosjes, plastic, enz. enz.) oprapen en meenemen naar Het Vertier. Voor de kinderen voegen we een wedstrijd element toe. We nodigen de pers uit alsook een vertegenwoordiger van gemeente. Als we klaar zijn met de schoonmaak actie, kunnen de kinderen en begeleiders die hebben geholpen, in het Vertier een patatje en een snack nuttigen.

Dorpsfeest

In 2025 bestaat het dorp Drouwenerveen 300 jaar. Dat heuglijk feit moet uiteraard gevierd worden. We zoeken bewoners uit het dorp die willen plaatsnemen in de feestcommissie om er een mooi en gezellig feest van te maken. Aanmelden kan via info(a)drouwenerveen.online of door 1 van de bestuursleden te benaderen. Indien geïnteresseerd, graag aanmelden vóór de algemene Leden Vergadering, deze zal worden gehouden in mei, de datum wordt t.z.t. bekend gemaakt.

NL Doet

Zaterdag 11 maart is het weer de NL doet. Ons bestuur heeft zich niet aangemeld bij de organisatie maar denkt dat deze dag goed gebruikt kan worden om gezamenlijk iets aan te pakken. Mensen die die dag iets willen doen in algemeen of persoonlijk belang zijn vanaf 9:30 uur welkom bij het Vertier.

Toneelavonden

Vrijdag 14 en zaterdag 15 april is het weer mogelijk om te genieten van een avond vol humor en spanning door te kijken naar een komische triller “Belgische Roulette”, opgevoerd door toneel vereniging Volhouden. Dus niet naar het casino maar naar het Vertier voor een avond vol plezier.

1ste paasdag

Al sinds het bestaan van ons prachtige dorpshuis “Het Vertier” wordt er “Neutieschieten” georganiseerd in de grote zaal. Notenschieten is een volksgebruik in met name de provincie Drenthe. Bij notenschieten moet je met een stalen (of stenen) kogel een rij walnoten van een lijn schieten/rollen. Inmiddels is dit een traditioneel gebeuren. Ook deze middag zijn er 2 banen voor de volwassenen en een baan voor de kinderen. Vanaf 14.00 uur is de zaal open en kunnen de deelnemers inschrijven, ook dit jaar hopen wij weer op een grote deelname.

Koningsdag

27 april Ook dit jaar zal er een fietspuzzeltocht worden georganiseerd. Echter zal deze anders zijn dan voorgaande jaren. Dit keer zal de moeilijkheid zitten in het herkennen van de omgeving middels de door het bestuur aangeleverde foto’s. Een fotofietspuzzeltocht. De dag wordt afgesloten met de prijsuitreiking van de fietspuzzeltocht en een aantal bingorondes. Deze bingorondes gaan gepaard met meerdere prijzen per ronde.

Lopende zaken

Naar aanleiding van verschillende reacties uit het dorp is er een brief verstuurd naar de gemeente Borger-Odoorn met het verzoek om een aantal zaken te wijzigen. Zo hebben we de verlichting, grasblokken en snelheid onder de aandacht gebracht. Vanuit de overleggen die we met de gebiedscoördinator hebben, is duidelijk dat er misschien mogelijkheden zijn om een aantal aanpassingen te doen. Welke zal duidelijk worden na overleg met verantwoordelijk ambtenaren.

We houden jullie op de hoogte.

En dan nog iets!!

Het bestuur wil het logo aanpassen nu Bronnegerveen al weer een aantal jaren is aangesloten bij Drouwen. Ook hiervoor is ons mail adres Info@drouwenerveen.online te gebruiken. Graag zien we ideeën vóór eind maart in onze mailbox.

Dan nog een oproep voor alle leden die graag op de hoogte blijven met minder milieu belastende gevolgen.

Het bestuur Belangenvereniging Drouwenerveen

Het vorig jaar nieuw gevormde bestuur bestaat sinds 21 december 2022  uit:

 • Roelof de Jong voorzitter
 • Bert Koomans penningmeester
 • Hilko Jager secretaris
 • Jasper Wilts ICT/Jeugd
 • Erwin Kohl speeltuin
 • Bob Pols activiteiten
 • Rini Huishof overige/diversen.

Ons voornemen is jullie 4 keer per jaar op de hoogte te houden van de activiteiten die de belangenvereniging onderneemt en wil nemen.
Meld je aan via de website van de belangenvereniging Drouwenerveen. Deze is te vinden via  drouwenerveen.online.  Alle nieuws ontvangt u dan in de mail en bent als eersteste op de hoogte.

Jaarvergadering Stichting Zaalruimte

De uitbater van  Dorpshuis Het Vertier in Drouwenerveen, Stichting Zaalruimte Drouwenerveen, heeft een jaarvergadering geplanned op 29 juni 2020.

De stichting heeft in de statuten staan dat bestuursleden na een periode herkiesbaar zijn. De beleidsraad van de stichting bestaat uit een deelnemer uit elk van de verenigingen/groepen die gebruik maken van  het dorpshuis. Ze hebben allemaal 1 stem in de verkiezing.

De reden dat bestuurslid robin ketelaars (ondergetekende, webmaster drouwenerveen.com) een voorbehoud maakt is dat sommige bestuursleden hem liever zien gaan dan komen en hij liever de eer aan zichzelf houdt, tenzij een overweldigende meerderheid van de stemgerechtigden hem herkiest.
De jaarvergadering heeft alleen toehoorders en zijn niet stemgerechtigd. Men kan zich natuurlijk wel opgeven voor een functie als bestuurslid van de stichting.

Ach ja, dat soort strubbelingen zijn we wel gewend van de Veenkoloniaal , als je boven het gras uitkomt, wordt je kop eraf gehaald.

Jaarvergadering Stichting Zaalruimte Drouwenerveen

Op 29 juni 2020 in HET VERTIER
Aanvang 20.00 uur. Beleidsraad 19.00 uur.

 1. Opening
 2. Ingekomen Stukken
 3. Mededelingen
 4. Notulen vorige jaarvergadering
 5. Verslag 2019
 6. Financiële zaken ( + actuele situatie)
  Exploitatieopzet Zaalruimte Drouwenerveen 01-01-2020
 7. Technische Zaken
  PAUZE
 8. Bestuursverkiezing:
  Marinus Hulshof (aftredend , herkiesbaar),
  Jacob Wolf (aftredend , herkiesbaar)
  Robin Ketelaars (aftredend , herkiesbaar onder voorbehoud)
 9. Huishoudelijke zaken
  10. Vrijwilligers (alle voorkomende zaken)
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Verkiezing dorpshuis van het jaar 2020

De BOKD organiseert in 2020 opnieuw de Verkiezing dorpshuis van het jaar. De aftrap van de verkiezing vindt plaats op donderdag 7 november in MFC de SPIL in Gasselternijveen.

Het thema van de verkiezing is ‘Wat voor dorpshuis willen we zijn in 2025?

Basis voor de verkiezing dorpshuis van het jaar is  de brochure ‘Wat voor dorpshuis willen we zijn.” Dorpshuizen maken voor zichzelf een analyse en stellen een verbeterplan op waarmee zij zelf aan de slag gaan. Lees verder Verkiezing dorpshuis van het jaar 2020